Columns thema afbeelding

Wie van de drie?

27 - 8 -2015

Wie van de drie? Uw vriendin? Uw dochter? Uw broer?

In een gewoon testament regelt u alles voor als u er niet meer bent. Maar wat als er een situatie ontstaat waarin u zelf geen beslissingen meer kunt nemen? Bijvoorbeeld ingeval van dementie of wanneer u door een ongeluk of door ziekte niet meer in staat bent om uw eigen zaken te regelen. In een levenstestament kunt u voor die situaties de zaken regelen en/of bepalen wie dat namens u mag doen.
Een levenstestament kan bestaan uit de volgende onderdelen:

  • één of meer volmachten aan een of meer personen om uw belangen te behartigen. De volmacht kan ook beperkt worden tot bepaalde handelingen. Zo kunt u persoon X volmacht geven over de financiële zaken en persoon Y machtigen om al uw belangen op medisch gebied te behartigen;
  • wensen ten aanzien van uw financiën, woning, onderneming en andere zaken;
  • wensen ten aanzien van (medische) verzorging;
  • benoeming van een of meer toezichthouders. Als er een toezichthouder is benoemd, zal de gevolmachtigde periodiek rekening en verantwoording moeten afleggen aan de toezichthouder;
  • wensen ten aanzien van schenkingen, of u deze wilt (blijven) doen en zo ja, onder welke voorwaarden;
  • aanwijzingen om te voorkomen dat er teveel erfbelasting wordt betaald bij overlijden.

Als er geen levenstestament is gemaakt en u uw zaken zelf niet meer kunt regelen, is het niet automatisch zo dat een echtgenoot of iemand anders bevoegd is dat te doen. Indien die situatie zich voordoet, moet door de kantonrechter een bewindvoerder, mentor en/of curator benoemd worden. Dit kan gebeuren op verzoek van een familielid, het openbaar ministerie of de instelling waar iemand verblijft. Als niemand in actie komt, gebeurt er niets en neemt de kans op misbruik toe.
Omdat de kantonrechter uw wensen niet kent, is deze op grond van de wet verplicht om heel voorzichtig te werk te gaan. Daarom zal de kantonrechter niet zo snel toestemming aan de bewindvoerder geven om bijvoorbeeld schenkingen te doen aan de (klein)kinderen. Dit kan ertoe leiden dat er bij overlijden meer erfbelasting is verschuldigd. Of dat er daardoor een hogere eigen bijdrage aan de zorginstelling moet worden betaald.

Het originele levenstestament blijft bij de notaris in de kluis en dat er een is opgemaakt wordt geregistreerd in het Centraal Levenstestamentenregister. In dit register wordt niet de inhoud bekend gemaakt van het levenstestament, maar alleen het feit dat er een levenstestament is en bij welke notaris dit ligt. Zo is het levenstestament altijd vindbaar.

Samengevat: de kans bestaat dat er door ziekte of ongeval een moment komt dat anderen belangrijke beslissingen voor u moeten nemen. In een levenstestament legt u vast wie dat namens u mag doen. Zo houdt u de regie over uw leven en voorkomt u onzekerheid en onenigheid bij de mensen van wie u houdt. In het levenstestament benoemt u mensen die zich ontfermen over bijvoorbeeld uw bankzaken en bezittingen. Ook kunt u hen medische beslissingen voor u laten nemen.