Algemene voorwaarden thema afbeelding

Algemene Voorwaarden

Notariskantoor Wouw is een handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Notariskantoor Wouw B.V. door middel waarvan de notarispraktijk van notaris mr P.G.M.J. Bongaerts wordt uitgeoefend.Het kantoor stelt zich ten doel om het ambt van notaris uit te oefenen, zulks in de meest ruime zin.In die uitoefening kan het kantoor zich laten bijstaan door personen die door de notaris bij de uitvoering van de opdrachten van cliënten worden ingeschakeld.

Iedere aansprakelijkheid van Notariskantoor Wouw is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van de verzekerde komt. De notaris is lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en voldoet aan de door de KNB voorgeschreven verzekeringsplicht.

Bij het inschakelen van derden zal Notariskantoor Wouw zoveel als nodig is overleg met de opdrachtgever voeren. Notariskantoor Wouw is niet aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Notariskantoor Wouw met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, wordt aan de opdrachtgever een honorarium in rekening gebracht met een minimum van 50% van het voor een dergelijke opdracht normaliter door Notariskantoor Wouw in rekening te brengen honorarium.

Betaling van declaraties dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten vallende op die invordering voor rekening van de opdrachtgever.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om een vordering op Notariskantoor Wouw en/of de kwaliteitsrekening, zijnde een bankrekening voor gelden van derden, te cederen of te verpanden. Dit verbod heeft naast verbintenisrechtelijke werking ook goederenrechtelijke werking, zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW in verbinding met artikel 3:98 BW.

Indien de bank waar de kwaliteitsrekening wordt aangehouden negatieve rente in rekening brengt over de door de opdrachtgever of een derde gestorte gelden, komen deze negatieve rente en de redelijke kosten verbonden aan het berekenen van de omvang daarvan ten laste van de opdrachtgever respectievelijk de derde door wie de gelden zijn gestort en worden deze negatieve rente en deze kosten bij de opdrachtgever respectievelijk de genoemde derde in rekening gebracht dan wel in mindering gebracht op het gestorte bedrag. Negatieve rente komt nooit voor rekening van Notariskantoor Wouw.

Het is verboden binnen Notariskantoor Wouw film- en geluidsopnames te maken.

Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de notaris en van al diegenen die voor haar werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest.

Op de rechtsverhouding tussen Notariskantoor Wouw en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.Op de dienstverlening van Notariskantoor Wouw is de klachten- en geschillenregeling als bedoeld in de Verordening Klachten- en geschillenregeling van de KNB van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.

De privacyverklaring die informatie geeft over hoe Notariskantoor Wouw omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt, is beschikbaar op de website www.notariswouw.nl.

Een Nederlandse notaris is wettelijk verplicht transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.