Columns thema afbeelding

Uw B.V. is een Flex B.V.

2 - 1 -2013

Uw BV is een Flex BV
Sinds 1 oktober 2012 is het oprichten van een BV in één dag mogelijk zonder dat een startkapitaal van € 18.000 nodig is. Bovendien kunnen statuten veel flexibeler worden ingericht. Dit biedt extra mogelijkheden om de rechten en verplichtingen van aandeelhouders aan de wensen aan te passen.
De nieuwe regeling maakt een bestuurder echter wel eerder aansprakelijk als er een dividenduitkering wordt gedaan. “Ik blijf liever een gewone BV en ga niet over naar de Flex BV“ gaat niet op. Sinds 1 oktober 2012 gelden de nieuwe regels voor iedere BV.
Bij het doen van uitkeringen aan een aandeelhouder is bij iedere BV een bestuurder nu hoofdverantwoordelijk. De bestuurder is hoofdelijk aansprakelijk als het na zo’n uitkering mis gaat met de BV. Alleen indien er geen oorzakelijk verband is of een bestuurder kan aantonen dat hij alles heeft gedaan om de uitkering tegen te houden, is dit anders.
Hoewel het nieuwe recht voor iedere BV geldt, is het niet nodig dat iedere BV direct de statuten wijzigt. Let wel, zolang in de statuten nog de oude regeling is opgenomen, kunnen bepaalde mogelijkheden van het nieuwe recht echter niet benut worden.
Gemakkelijker inkopen van eigen aandelen of het helpen bij de aankoop door anderen van aandelen in het eigen kapitaal is in veel statuten beperkt. In de nieuwe wet zijn stemrechtloze en winstrechtloze aandelen geïntroduceerd. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld kinderen in de BV van hun ouders deelnemen, zonder dat de kinderen zeggenschap krijgen. Een besparing van erfbelasting kan hierdoor mogelijk zijn. In de statuten kan geregeld worden dat iedere aandeelhouder verplicht is in een financieringsbehoefte te voorzien en/of dat iedere aandeelhouder een eigen bestuurder mag benoemen.
Daarnaast kan het voorheen minimaal geplaatste kapitaal van € 18.000 fiscaal onbelast uit de BV gehaald worden en tot €0,01 worden terugbetaald. De procedure tot terugbetaling is veel eenvoudiger geworden. Een statutenwijziging is het enige dat daarvoor nodig is. Bij die statutenwijziging kunnen de statuten dan meteen aan het huidig recht worden aangepast. U bent dan weer helemaal up to date!
Vaak is de keuze om wel of niet via een BV te gaan ondernemen fiscaal geïnspireerd. Wat dat betreft is er met de komst van de Flex BV niets veranderd. Een belangrijke beweegreden kan echter ook zijn de bescherming van privé vermogen. Het risico van het verliezen van de eigen woning of van geërfd vermogen, weegt soms zwaarder dan alleen fiscale argumenten.