Columns thema afbeelding

Repeterende schenking; wat is het en is het mogelijk?

6 - 11 -2014

Zo richting einde van het jaar komt het onderwerp schenken weer veelvuldig aan bod.
Zoals al eens eerder aan de orde gesteld, wordt om erfbelasting te besparen vaak gebruik gemaakt van schenkingen op papier. Er wordt dan vastgelegd dat de ouders hun kind geld schenken, maar dat het kind dat bedrag pas zal ontvangen bij overlijden van de ouders (of eerder, bijvoorbeeld bij opname in een verzorgingstehuis). Dit is een oplossing als de ouders wel vermogend zijn, maar onvoldoende cash hebben. Populair gezegd: het geld zit bijvoorbeeld in de stenen.

De Belastingdienst accepteert zo’n schenking op papier als er aan een aantal voorwaarden voldaan is. Eén van die voorwaarden is dat de schenking bij de notaris in een akte is vastgelegd.
De notaris zal kosten in rekening brengen voor het correct opstellen, passeren en in de kluis bewaren van de akte. Daardoor is de belastingbesparing iets minder groot dan zou kunnen.
Stel dat er aan een kind € 5.000 op papier wordt geschonken. Dan is er geen schenkbelasting verschuldigd, maar bruto is de maximale besparing 20%. Dat is namelijk het hoogste tarief dat het kind moet betalen als datzelfde bedrag niet geschonken zou zijn, maar via de erfenis aan het kind toekomt.
Netto is de besparing echter geen € 1.000, omdat ook de notariskosten betaald moeten worden.
Als ouders € 25.000 aan een kind willen schenken op de minst kostbare manier (bij een kind ouder dan 40), dan moeten ze dus vijf jaar achter elkaar terug naar de notaris. Ieder jaar wordt in een nieuwe akte vastgelegd dat de ouders € 5.000 schenken. Dan is er iedere keer een maximale bruto besparing van € 1.000, maar moeten ook telkens de kosten voor die nieuwe akte betaald worden.

Repeterende schenking wel of niet mogelijk ?
Cliënten vragen regelmatig of in één akte vastgelegd kan worden dat zij de komende vijf jaren geld schenken aan hun kind. Voor ieder jaar wordt dan als opschortende voorwaarde opgenomen dat zowel de schenker als de begiftigde op 1 januari van dat betreffende jaar in leven zijn. Dan worden maar één keer kosten door de notaris gerekend en is de netto belastingbesparing veel hoger.
We noemen dat een repeterende schenking. Lange tijd was onzeker hoe de Belastingdienst hiermee om zou gaan, zodat notarissen over het algemeen de repeterende schenking niet hebben geadviseerd.

Het Ministerie van Financiën heeft inmiddels duidelijkheid gegeven hierover. Het is mogelijk om een repeterende schenking te doen voor de komende jaren. Maar fiscaal worden die (te schenken) bedragen als één bedrag gezien op het moment dat voor de eerste maal aan de opschortende voorwaarde is voldaan.
Een voorbeeld ter verduidelijking. Ouders hebben op 1 februari 2014 via een notariële akte van schenking op papier aan hun kind € 5.000 voor de jaren 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 gegeven. Als voorwaarde voor deze repetitie nemen ze op dat zowel de schenker als de ontvanger in leven moeten zijn op de eerste dag van ieder van de hiervoor gemelde jaren.
Op 1 januari 2015 (het eerste ijkmoment) zijn alle partijen in leven. Op dat moment is aan (beide) opschortende voorwaarden voldaan. Het kind krijgt dus op dat moment fiscaal vijf maal € 5.000. Het kind zal dan in 2015 schenkbelasting moeten betalen over € 25.000,- verminderd met het voor 2015 geldende vrijgestelde bedrag.
Samengevat: de repeterende schenking is definitief niet (meer) interessant.