Columns thema afbeelding

Om het jaar mee te beginnen: enkele notariele nieuwtjes

2 - 1 -2017

column dd 2-1-2017

 

Allereerst wens ik u een gelukkig Nieuwjaar! In dit bericht schenk ik aandacht aan enkele notariële aandachtspunten voor 2017 omtrent schenking, testament, levenstestament en huwelijkse voorwaarden.

Vrijgestelde schenking 2017

Vanaf dit kalenderjaar is het weer mogelijk om een vrijgestelde schenking te doen van maximaal € 100.000 aan personen jonger dan 40 jaar die een huis gaan kopen of de hypotheek aflossen. Als u eerder een schenking heeft gedaan aan diezelfde persoon, geldt ingewikkeld overgangsrecht. Dit kan heel ongewenst uitwerken als reeds eerder is geschonken met gebruikmaking van de hoge schenkingsvrijstelling. Met name indien eerder is geschonken in een periode waarin ook al van de hoge eigen woning vrijstelling gebruik gemaakt had kunnen worden tot maximaal €100.000, kan dit betekenen dat nu niet meer een bedrag tot het maximum van € 100.000 als vrijstelling beschikbaar is. Toepassing van de vrijstelling is maatwerk!

Testament

In het Algemeen Dagblad van 27 december jl. stond ‘wat te doen met een miljoen’. In het actielijstje stond onder meer vermeld ‘maak een testament’. Dat is, ook zonder het winnen van een oudejaarsloterij, altijd nuttig. Bijvoorbeeld omdat u wilt dat na uw overlijden het ene kind de ontvangen schenking met het andere kind, dat geen schenking heeft ontvangen, moet verrekenen. Het herroepen van een eerder gemaakt testament is meestal noodzaak indien u wilt voorkomen dat uw ex-partner erft. Ook indien u wilt voorkomen dat uw ex-partner ingeval van overlijden van een kind (na u) ‘via het kind’ van u erft, is het mogelijk dit bij testament te regelen. Of misschien wilt u regelingen treffen ter besparing van erfbelasting. En er zijn veel meer redenen om een testament te maken.

Levenstestament

Wie regelt uw zaken als u hiertoe zelf niet in de gelegenheid bent of wanneer u niet meer in staat bent om uw eigen wil te bepalen? Er kunnen vervelende situaties ontstaan wanneer iemand, bijvoorbeeld door een ongeluk, een hersenbloeding of dementie zelf geen beslissingen meer kan nemen. Met een levenstestament kunt u alvast een gevolmachtigde voor dergelijke situaties aanwijzen.

Huwelijkse voorwaarden

De vraag is of het nieuwe huwelijksvermogensrecht in 2017 in werking zal treden.
Als dat gebeurt, dan houdt dat in dat wanneer u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat zonder het maken van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden, toch hetgeen u al bij het aangaan van het huwelijk of geregistreerd partnerschap had, van u blijft. Schenkingen en erfenissen blijven dan ook van u en zijn niet automatisch van uw partner. Dat vergt wel een goede administratie. Want wie weet na 20 jaar huwelijk nog wat er van het spaartegoed dat bij aanvang van het huwelijk aanwezig was, over is?
De ontwikkelingen rond het nieuwe huwelijksvermogensrecht zal ik nader aan de orde stellen zodra hierover nieuws te vermelden is. Het ontwerp van de gewijzigde wetgeving ligt nu nog bij de Eerste Kamer.

NB aanvulling april 2017

inmiddels is het voorstel in de Eerste Kamer aangenomen en zal de nieuwe wet in werking treden per 1 januari 2018.