Columns thema afbeelding

Nieuwe regels voor huwelijk per 1 januari 2018 in werking!

6 - 7 -2017

Op 28 maart jl. heeft na de Tweede Kamer ook de Eerste Kamer ingestemd met de invoering van de nieuwe wet waarbij de huwelijksgemeenschap wordt beperkt.

De wet zal gaan gelden voor stellen die na 1 januari 2018 gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. Voor bestaande huwelijken blijft de oude regeling van toepassing. Hetgeen hierna over huwelijk wordt vermeld, geldt evenzeer voor het geregistreerd partnerschap.

Huidig huwelijksvermogensrecht
Op basis van de huidige Nederlandse wetgeving ontstaat bij het aangaan van een huwelijk (of een geregistreerd partnerschap) automatisch een gemeenschap van goederen, tenzij de echtgenoten vóór het huwelijk huwelijksvoorwaarden laten opstellen.
De hoofdregel is dat alles wat een echtgenoot voor het huwelijk had en alles wat door de echtgenoten tijdens het huwelijk wordt verkregen, van de echtgenoten gemeenschappelijk wordt. Dit geldt niet alleen voor de goederen, maar ook voor de schulden.

Op basis van de regels per 1 januari 2018 zal bij het aangaan van een huwelijk zonder het vooraf maken van huwelijksvoorwaarden niet langer sprake zijn van een ‘algehele’ gemeenschap van goederen, maar van een beperkte gemeenschap van goederen.

Belangrijk verschil met de huidige wetgeving is dat de bezittingen en schulden, die er vóór het huwelijk al waren, buiten deze beperkte gemeenschap van goederen blijven.
Ook verkregen erfenissen en schenkingen vallen niet in de beperkte gemeenschap. Dat is alleen anders indien de erflater of schenker (door middel van een ‘insluitingsclausule’) expliciet heeft bepaald dat de erfenis of schenking wel tot de beperkte gemeenschap moet gaan behoren.
In de huidige wetgeving vallen schenkingen of erfenissen alleen dan niet in de gemeenschap van goederen als de schenker of erflater dit expliciet heeft bepaald met een uitsluitingsclausule.

Op basis van de nieuwe wetgeving delen de echtgenoten dus alleen de goederen die zij tijdens het huwelijk verkrijgen en worden alleen de schulden gemeenschappelijk die tijdens het huwelijk zijn aangegaan. Alle goederen en schulden die een echtgenoot voor het huwelijk had, blijven van deze echtgenoot zelf.

Zaken die al gemeenschappelijk waren vóór het huwelijk vallen ook in de gemeenschap; denk daarbij aan het huis dat het stel al jaren samen bewoont voor zij gaan trouwen. Maar let hierbij wel op! Als de gerechtigdheid geen 50-50 was, wordt dit na het aangaan van het huwelijk wel de verhouding vanwege de beperkte gemeenschap. Deze consequentie van de nieuwe wet zal nog tot vervelende verrassingen kunnen gaan leiden.

Administratie
Om discussie over de omvang van de beperkte gemeenschap te voorkomen, is het van belang om bij het aangaan van het huwelijk duidelijk vast te leggen wat van welke echtgenoot is.
Meestal zullen er na de huwelijksvoltrekking drie vermogens bestaan: een privévermogen van de ene echtgenoot, een privévermogen van de andere echtgenoot en een gemeenschappelijk vermogen. Ook tijdens het huwelijk moet een goede administratie worden bijgehouden, zodat duidelijk blijft welke vermogensbestanddelen tot het privévermogen van één van de echtgenoten behoren.
Mocht geen van beide echtgenoten bij het eindigen van het huwelijk kunnen bewijzen aan wie een goed toebehoort, dan zal dit goed alsnog in de beperkte gemeenschap van goederen vallen en door de echtgenoten 50/50 verdeeld moeten worden.

Huwelijksvoorwaarden
Indien het gewenst is om van de wettelijke regeling af te wijken, zullen de echtgenoten daarvoor huwelijksvoorwaarden bij de notaris moeten laten opstellen.
Zo kunt u in huwelijksvoorwaarden laten vastleggen dat u ondanks de wetswijziging toch in algehele gemeenschap van goederen wilt huwen, of kunt u vastleggen dat een onderneming die u tijdens het huwelijk zult starten niet tot de beperkte gemeenschap van goederen moet gaan behoren.
Op basis van het wetsvoorstel blijft immers enkel een onderneming die vóór het huwelijk is gestart buiten de beperkte gemeenschap van goederen. Dit kan bij echtscheiding (of overlijden) mogelijk leiden tot problemen voor de continuïteit van de onderneming.

Huidige huwelijksvoorwaarden opheffen en nog naar gemeenschap van goederen?
Bent u nu gehuwd op huwelijksvoorwaarden en wilt u deze opheffen en het regime omzetten naar algehele gemeenschap van goederen? Wacht niet te lang en doe het nog dit jaar, nu bestaat de algehele gemeenschap van goederen nog!

Gaat u trouwen of wilt u iemand iets schenken of nalaten met een insluitingsclausule? Neem dan gerust contact met ons op voor het maken van een afspraak.