Columns thema afbeelding

Het blije ei

20 - 4 -2022

Hoewel bij verschijnen van deze column de paaseieren al verorberd zijn, wil ik het toch nog graag even hebben over het blije ei.

Wat niet veel opa’s en oma’s weten is dat kleinkinderen een even grote vrijstelling erfbelasting hebben als hun eigen kinderen. In 2022 bedraagt dit bedrag €21.559 per kleinkind. Het kleinkind kan dit bedrag zowel van opa als oma vrijgesteld van erfbelasting erven.

Dit moet wel in een testament worden geregeld en wordt een legaat genoemd.

Het is natuurlijk prachtig dat een kleinkind later kan zeggen: "dit heb ik van opa en oma gekregen!".

In een testament kunt u opnemen dat ieder van de kleinkinderen een bedrag ontvangt gelijk aan het vrijgestelde bedrag. Bedenk daarbij of het kleinkind dit bedrag bij u beider overlijden krijgt of slechts eenmaal.

Ik merk weleens dat een grootouder zich zorgen maakt over het opnemen van een kleinkindlegaat omdat hij of zij bang is dat er daardoor een ongelijkheid tussen de takken van de kinderen ontstaat. Bijvoorbeeld als een van de kinderen zelf drie kinderen heeft en een ander kind geen. Het kinderloze kind kan zich achtergesteld voelen, wanneer hij minder krijgt dan zijn broer of zus met kinderen. Deze ongelijkheid kan echter eenvoudig opgeheven worden door in het testament op te nemen dat hetgeen de kleinkinderen krijgen in mindering komt op datgene wat de ouder van het kleinkind van u ontvangt. Dan kunnen de takken van de kinderen (ook wel “staken” genoemd) toch gelijk worden behandeld. 

Een ander punt is dat de kleinkinderen als ze 18 jaar oud zijn reeds zouden kunnen beschikken over het geld dat ze geërfd hebben van opa en oma.
Om te voorkomen dat de kleinkinderen de verkregen gelden verkeerd besteden, kan in het testament worden opgenomen dat er een bewindvoerder wordt benoemd. Dit kan zijn de ouder van het kleinkind, maar ook eventueel iemand anders. De bewindvoerder beheert de gelden van het kind tot een door opa en oma te kiezen leeftijd van bijvoorbeeld 23 jaar.

En ook voor het legaat aan een kleinkind kan, zoals vaak voor de erfenis van een kind in het testament is geregeld, de uitsluitingsclausule worden opgenomen waarbij de koude kant wordt uitgesloten. Maar het uitsluiten van de koude kant is (standaard) eigenlijk alleen nog nodig voor huwelijken die al voor 2018 zijn gesloten. Voor een huwelijk na 2018 geldt de hoofdregel al dat een erfenis of schenking niet in de huwelijksgemeenschap valt.

Een legaat zoals hier beschreven maakt de kleinkinderen blij en er wordt ook een fiscaal voordeel behaald. Kortom, iedereen tevreden!