Columns thema afbeelding

Heeft u in de levensverzekeringspolis de onterving ook laten verwerken?

17 - 8 -2017

Zoals iedereen wel weet kan in een testament geregeld worden wie uw erfgenamen moeten worden, maar ook welke personen u zou willen onterven. Indien personen worden onterfd, dient ook een eventuele polis van levensverzekering onder de loep te worden genomen. Dit wordt vaak vergeten.

Op de polis van levensverzekering is vermeld wie als begunstigde de uitkering zal ontvangen als de polis bij overlijden een bedrag uitkeert. Heel vaak zal de standaardbegunstiging zijn opgenomen, namelijk eerst de weduwe of weduwnaar, dan de kinderen en als die er ook niet zijn, als laatste de erfgenamen van degene die de polis afsluit.

De polis van levensverzekering verandert niet automatisch als in het testament de weduwe of de kinderen worden onterfd. De verzekeringnemer moet zelf contact opnemen met de verzekeraar om de begunstiging van een levensverzekering aan te passen als het de bedoeling is dat de uitkering naar anderen gaat dan de personen die (oorspronkelijk) staan vermeld op de polis.

Onlangs stapte een enig erfgename naar de rechter omdat de in het testament onterfde kinderen volgens de polis nog de begunstigden waren van een polis van levensverzekering. Samengevat was de casus als volgt.

Erflater Eric is vader van twee dochters, geboren uit zijn eerste huwelijk, met wie hij sinds 1995 geen enkel contact meer heeft gehad. Vanaf het jaar 2000 tot aan zijn overlijden heeft Eric een relatie gehad met Anne. In 1996 en in 1999 heeft Eric een levensverzekering afgesloten. In beide polissen is de standaardbegunstigingsclausule opgenomen: de verzekeringnemer, zijn echtgenote (weduwe), zijn kinderen, zijn erfgenamen.

In 2006 sluit Eric met Anne een samenlevingsovereenkomst met een verblijvensbeding en als Eric in 2012 ongeneeslijk ziek blijkt te zijn, neemt hij in zijn testament op dat hij Anne tot enig erfgename benoemt om fiscale redenen en ter voldoening aan zijn dringende verplichting Anne goed verzorgd achter te laten. Evenals in een eerder testament van 2006 onterft hij zijn dochters. Voor het geval de dochters zich op hun legitieme portie zouden beroepen, bepaalt Eric dat die legitieme portie tijdens het leven van Anne niet opeisbaar is.

Na het overlijden van Eric aanvaardt Anne de nalatenschap zuiver. Zij vraagt de verzekeringsmaatschappij de levensverzekeringen aan haar uit te keren. De verzekeringsmaatschappij weigert dit, omdat niet Anne, maar de kinderen van Eric in de polissen als begunstigden zijn aangewezen. De twee kinderen hebben de begunstiging aanvaard en de verzekeringsmaatschappij heeft op hun verzoek de verzekeringen aan hen uitgekeerd.

Anne is het hier niet mee eens en vraagt aan de rechter een verklaring dat zij als enig begunstigde wordt aangemerkt en dat zij als enige is gerechtigd tot de uitkeringen uit de verzekeringspolissen. Anne meent dat zij als begunstigde moet worden aangemerkt, nu uit de samenlevingsovereenkomst en het testament blijkt dat Eric na zijn overlijden Anne verzorgd heeft willen achterlaten en de dochters heeft willen onterven.

Het Hof in Amsterdam vond dat er bijzondere omstandigheden waren waardoor de kinderen geen beroep konden doen op de uitkering uit de polis van levensverzekering. Naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid konden de onterfde kinderen zich niet op de begunstiging in de polis beroepen. Het Hof ging ervan uit dat Eric vergeten was de begunstiging van de polis aan te passen.

Indien u niet wilt dat de erfgenamen naar de rechter moeten stappen om uit te zoeken wat uw bedoeling is geweest, schenk dan op tijd aandacht aan zowel testament als aan de polissen van levensverzekering.