Columns thema afbeelding

Foutje, bedankt! Of toch niet?

21 - 9 -2017

Als de Belastingdienst een foutje maakt in de aanslag schenkbelasting, heb je dan geluk of kan de Belastingdienst een foute aanslag schenkbelasting nog herstellen?
Indien sprake is van een verschrijving, kan de Belastingdienst gebruik maken van een speciaal wetsartikel om de aanslag te herstellen. In augustus jl. deed de rechter hier een uitspraak over.

De kwestie was als volgt:
Moeder heeft in 2013 aan haar beide dochters, Xandra en Yvonne, een schenking gedaan van € 37.713.473. De Inspecteur heeft van Xandra en Yvonne vervolgens de aangiftes schenkbelasting op papier ontvangen. Bij het verwerken van de aangiftes heeft een medewerker van de Belastingdienst als verkrijging niet het in de aangifte vermelde bedrag van € 37.713.473 ingevoerd, maar een verkrijging van € 37.713.
Dit heeft geleid tot een (onwaarschijnlijk lage) aanslag schenkbelasting van € 3.268.
Het aanslagbiljet vermeldt: 'Deze definitieve aanslag is vastgesteld overeenkomstig de aangifte'.
Medio 2014 constateert de Inspecteur dat de aanslagen schenkbelasting naar een te laag bedrag zijn vastgesteld en legt deze aan Xandra en Yvonne een navorderingsaanslag op voor de te weinig geheven belasting. Xandra en Yvonne zijn het hier niet mee eens en bestrijden dat de Inspecteur een navorderingsaanslag mag opleggen.

In de Algemene Wet Rijksbelastingen staat dat navordering mede kan plaatsvinden in de gevallen waarin te weinig belasting is geheven doordat ten gevolge van een fout een belastingaanslag tot een te laag bedrag is vastgesteld. Dit laatste moet aan de belastingplichtige kenbaar zijn. Daarvan is in elk geval sprake indien de te weinig geheven belasting ten minste 30 procent van de verschuldigde belasting bedraagt.
Onder de definitie ‘fout’ vallen in elk geval schrijf-, reken-, overname-, intoetsfouten en fouten ten gevolge van de geautomatiseerde verwerking van aangiften indien die tot gevolg hebben dat de belastingschuld op een te laag bedrag is vastgesteld.

In een geval als dit, waarbij een medewerker van de Belastingdienst een fout maakt bij het intoetsen van een bedrag waardoor niet € 37.713.473 maar € 37.713 als verkrijging geldt, oordeelt de rechter dat sprake is van een ‘schrijf-, overname- of intoetsfout’. De rechter vinst dat volstrekt onaannemelijk is dat de betreffende Belastingdienst-medewerker heeft willen afwijken van het bedrag dat in de aangifte stond vermeld of dat deze handeling is terug te voeren op een bewust door de Inspecteur genomen beslissing.
Er is geen sprake van een verzuim dat voortvloeit uit een verwijtbaar onjuist inzicht van de Inspecteur in de feiten die bepalend zijn voor de belastingplicht.
Ook is geen sprake van een beoordelingsfout waarbij een onjuist inzicht in het recht aan de orde is.
Er is volgens de rechter wel sprake van een vergissing die heeft geleid tot een discrepantie tussen wat de medewerker heeft gewild bij de aanslagregeling (namelijk het vaststellen van een aanslag conform de aangifte met een verkrijging van € 37.713.473) en wat daadwerkelijk in het aanslagbiljet is vastgelegd (een verkrijging van € 37.713).
De rechter vindt voorts dat de gemaakte fout redelijkerwijs kenbaar was bij Xandra en Yvonne, aangezien de te weinig geheven belasting meer dan 30% bedraagt van de verschuldigde belasting. De Inspecteur heeft terecht een navorderingsaanslag schenkbelasting opgelegd aan Xandra en Yvonne.

Kort gezegd:
Omdat er sprake was van een schrijf-, overname- of intoetsfout of een daarmee gelijk te stellen vergissing, kregen Xandra en Yvonne ongelijk van de rechter. Xandra en Yvonne moesten alsnog het volle bedrag aan schenkbelasting betalen.
Hopelijk hadden zij de schenking nog