Columns thema afbeelding

Fexibel zijn

19 - 5 -2020

In de vorige column (half maart 2020) heb ik behandeld hoe in tijden van nood ten overstaan van een ander dan de notaris een testament gemaakt kan worden. De impact van het Coronavirus was toen nog niet geheel te overzien. De in die column gegeven oplossing biedt te weinig soelaas omdat de ambtenaar die vervolgens wel betrokken is, ingeval van het Coronavirus niet in de buurt zal kunnen en willen komen van degene die het testament wil maken.

Inmiddels is er veel veranderd.
Op kantoor hebben wij een Coronaprotocol opgesteld over hoe wij op kantoor zo goed mogelijk proberen het besmettingsrisico te beperken (na te lezen op onze website www. notariswouw.nl). De notaris heeft overigens een zogenoemd ‘’vitaal beroep’’.

Besprekingen vinden op dit moment nog zoveel mogelijk plaats via videobellen. We merkten dat cliënten hiervoor eerst wat huiverig waren, maar in de praktijk werkt dit toch heel goed en hebben we veel twijfel weg kunnen nemen.

Een groot aantal notariële akten kan bij volmacht ondertekend worden; u hoeft hiervoor niet naar ons kantoor toe te komen. Indien dit voor uw akte mogelijk is, nemen we hierover contact met u op.
Bij een aantal akten – waarvan de belangrijkste voorbeelden hypotheekakten, testamenten en levenstestamenten zijn – is dit echter niet mogelijk: de wet schrijft voor dat deze akten door u persoonlijk bij de notaris worden getekend.
Ondertekening vindt dan plaats op kantoor en indien een cliënt uit voorzorg niet binnen wil  komen en het veiliger vindt om in de auto te blijven zitten, schuiven we de akte desnoods door het raam. Soms wordt buiten in de tuin van kantoor getekend.
Dit is voor ons een heel speciale gang van zaken, die we uiteraard nooit eerder hebben meegemaakt. We hebben dan wel vooraf al telefonisch of via beeldbellen de inhoud van de akte doorgenomen.

Inmiddels is er ook een spoedwet gekomen voor gevallen van hoge uitzondering. Het is in zeer uitzonderlijke omstandigheden, als het echt niet anders kan, mogelijk gemaakt om met behulp van audiovisuele communicatiemiddelen een akte te tekenen. U moet dan denken aan een videoverbinding waarbij notaris en cliënt met elkaar kunnen spreken en elkaar kunnen zien. De cliënt kan de akte dan niet zelf tekenen, de notaris tekent alleen en verklaart dat gezien de omstandigheden de cliënt niet zelf kan komen tekenen. Deze regeling geldt natuurlijk alleen voor akten die geen uitstel dulden.
Wanneer is er sprake van ‘nood’?  Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn wanneer u thuis in quarantaine zit, wanneer u in een verzorgingshuis woont en de notaris niet toegelaten wordt, of wanneer u in isolatie in het ziekenhuis ligt. De wetgever laat het over aan de notaris om te beoordelen of de akte ‘op afstand’ – door videobellen  – getekend kan worden; dit zal per situatie beoordeeld worden.
Van de hiervoor bedoelde noodwet kan door de notaris dus alleen in zeer uitzonderlijke situaties gebruik gemaakt worden. De noodwet is een tijdelijke regeling; in principe geldt deze tot 1 september 2020, maar de werking kan verlengd worden.