De notaris en de WWFT thema afbeelding

De notaris en de WWFT

Wat is de WWFT?

Met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) wil de overheid voorkomen dat criminelen uit misdrijf afkomstige gelden witwassen of gebruiken voor terroristische doeleinden. Op grond van de WWFT is de notaris verplicht tot het verrichten van cliëntenonderzoek en het doen van een melding bij een vermoeden van witwassen of het financieren van terrorisme.

Neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee als u bij de notaris moet zijn!

Cliëntenonderzoek

Voor vrijwel het gehele werkterrein van de notaris, met uitzondering van het familie- en erfrecht, geldt een verplicht cliëntenonderzoek. Bij een dergelijk onderzoek controleert de notaris de identiteit van zijn cliënt en kijkt hij of er verdachte omstandigheden rondom die persoon zijn. Cliënten moeten zich eerst een keer persoonlijk laten identificeren en hun identiteit met behulp van een geldig en origineel identiteitsbewijs laten verifiëren. De vaststelling van de identiteit kan in overleg met de notaris ook door een andere beroepsbeoefenaar worden gedaan.

Afhankelijk van de mate van het risico dat een bepaalde cliënt of transactie meebrengt, is de notaris verplicht verder onderzoek te doen. Dit geldt bijvoorbeeld voor buitenlandse cliënten die een politiek prominente functie bekleden. Bij deze politically exposed persons (PEP's) is het risico groter dan gemiddeld. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de PEP woont in een land waar veel corruptie voorkomt. Deze persoon kan in een dergelijk klimaat zijn politieke macht hebben misbruikt om er zelf rijker van te worden.

Buitenlandse cliënten

Voor de toepassing van de Notariswet kunnen onderdanen van de Europese Unie (of de Europees Economische Ruimte en Zwitserland) hun identiteit laten verifiëren aan de hand van:

  • een geldig nationaal paspoort;
  • een diplomatiek paspoort of dienstpaspoort;
  • een geldige identiteitskaart (mits voorzien van een pasfoto van de houder)
  • een geldig rijbewijs (mits voorzien van een pasfoto van de houder en deze in Nederland woonachtig is).

Andere personen kunnen hun identiteit laten verifiëren aan de hand van een geldig reisdocument of een geldig vreemdelingendocument. Voor de toepassing van de WWFT worden ook nationale paspoorten, buitenlandse paspoorten, diplomatieke paspoorten en dienstpaspoorten als geldige identificatiedocumenten beschouwd.

Verifiëren identiteit rechtspersonen

De identiteit van een rechtspersoon kan worden geverifieerd aan de hand van een uittreksel uit het handelsregister. Dit kan zowel een uittreksel in fysieke vorm zijn als een uittreksel in elektronische vorm dat door de notaris zelf wordt aangevraagd.

Ook uiteindelijk belanghebbende personen met een belang van 25 procent of meer in een rechtspersoon moeten worden geïdentificeerd door de notaris en hun identiteit laten verifiëren. Deze personen worden ook wel UBO’s genoemd oftewel ultimate beneficial owners. Afhankelijk van de mate van het risico kan de notaris verplicht zijn nader onderzoek te doen.

Meldingsplicht

De notaris is verplicht ongebruikelijke transacties die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of het financieren van terrorisme te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties, officieel FIU-Nederland genaamd. Ook wanneer het gaat om een voorgenomen transactie die (nog) niet is uitgevoerd. De notaris mag volgens de wet zijn cliënt niet van een melding op de hoogte brengen.

Verder mogen notarissen op basis van eigen beroepsregels geen contante bedragen aannemen van 15.000 euro of meer. Wanneer er toch 15.000 euro of meer in contanten wordt betaald of een dergelijke betaling wordt overwogen, moet de notaris dit bij de FIU-Nederland melden. Dit is ook het geval als de cliënt de contanten op een rekening van de notaris stort. De meldingsplicht geldt ook indien de notaris op verzoek van een cliënt 15.000 euro of meer in contanten uitbetaalt of laat uitbetalen door de bank.

Familie- en erfrecht

De WWFT geldt niet voor diensten op het gebied van het familie- en erfrecht. Voor het verzorgen van eenvoudige aangiften voor de inkomstenbelasting en aangiften met betrekking tot successierechten is geen cliëntenonderzoek vereist, maar hiervoor geldt wel de meldingsplicht.

Uitsluiting meldingsplicht

De notaris heeft geen meldingsplicht als eventuele (voorgenomen) ongebruikelijke transacties in een oriënterende bespreking ter sprake komen. Cliënten kunnen dan alles vrij met de notaris bespreken.

De wettelijke verplichtingen gelden vanaf het moment dat de notaris een zaak daadwerkelijk in behandeling neemt en het duidelijk is dat de gevraagde transactie onder de wettelijke regeling valt. In dat geval is de notaris verplicht eventuele ongebruikelijke transacties als in de wet bedoeld bij de FIU-Nederland te melden. De notaris mag volgens de wet zijn cliënt niet van een melding op de hoogte brengen.